Cartell de XXVIII Premis Auriga (edició 2020)

BASES

1. La revista AURIGA convoca els XXVIII Premis Auriga 2020 d’acord amb les bases generals següents i les bases específiques que figuren en cada premi.

2. Les persones, o els col·lectius, que optin al premi hauran d’adreçar una còpia del treball que es presenti, personalment o per correu certificat, a: Revista AURIGA, Ronda Universitat, 7, 3r, 4a. 08007, Barcelona. També es podrà fer per e-mail:

Els candidats hauran de ser subscriptors de l’Auriga. En el cas dels estudiants, ho pot ser el centre educatiu.

Hi hauran d’incloure el nom, adreça, telèfon de contacte i adreça electrònica dels autors o institució.

Aquells treballs que siguin presentats amb pseudònim hauran d’enviar per correu postal les seves dades en un sobre tancat indicant el nom del pseudònim.

3. El termini de lliurament de candidatures de tots els premis finalitza el dia 20 de juliol de 2020.

4. Els treballs que es presentin hauran de ser originals i escrits en català.

5. Els treballs presentats seran estudiats per un jurat, nomenat per la revista AURIGA, el qual resoldrà l’atorgament del premi, que podrà ser concedit ex aequo o declarat desert. La composició del jurat es donarà a conèixer el dia que el premi es faci públic. La decisió del jurat serà inapel·lable.

6. Els treballs presentats a concurs podran ser retornats als autors que ho sol·licitin abans del 30 de setembre de 2020.

7. Cadascun dels premiats rebrà un diploma acreditatiu del seu guardó i la difusió de l’obra guanyadora.

8. Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases serà resolta per la revista AURIGA.

9. La presentació dels treballs comporta l’acceptació d’aquestes bases.

PREMI CARLES MIRALLES D’EXPERIÈNCIES DOCENTS

1. Poden optar a aquest premi els treballs dels projectes realitzats a les aules de tots els nivells dels ensenyaments reglats, així com iniciatives relacionades amb la docència del món clàssic als Països Catalans.

2. Els treballs poden presentar-se en qualsevol dels suports que ens ofereixen les tecnologies de la comunicació (mail, CD, DVD, pàgina web, vídeo, etc.).

3. L’experiència docent pot presentar-se individualment o en grup.

4. Els guardonats han d’enviar un abstract de 6.000 caràcters abans del 15 d’agost de 2020.

PREMI NÚRIA TUDELA I PENYA PER A ESTUDIANTS

1. Poden optar a aquest premi els treballs relacionats amb qualsevol aspecte del món clàssic realitzats per estudiants de primària, ESO, batxillerat, cicles formatius, o ensenyament universitari, bé individualment o en grup.

2. Els premiats hauran d’enviar un resum d’un màxim de 6.000 caràcters per a la posterior publicació abans del 15 d’agost de 2020.

3. Tots els treballs presentats hauran d’incloure el nivell educatiu de l’alumne o grup d’alumnes que l’ha realitzat i un escrit del professor/professora que ha supervisat el treball per certificar-ne l’autoria.

4. La valoració serà per nivell educatiu.

PREMI MUSA D’EXPOSICIONS SOBRE EL MÓN ANTIC

1. Poden optar a aquest premi les exposicions temporals o permanents, o altres iniciatives de divulgació del món antic i la cultura clàssica realitzades des dels museus d’arreu dels Països Catalans.

2. Poden presentar les candidatures tant els museus com el seu públic, acompanyades d’un breu dossier que inclogui imatges.

3. Els premiats hauran de presentar una explicació del plantejament museogràfic de 6.000 caràcters com a màxim, abans del 15 d’agost de 2020.